Příslušenství

Filtrace, odloučení kondenzátu

Důležitou úpravou stlačeného vzduchu před jeho distribucí je odstranění kondenzátu a nečistot. Suchý a čistý stlačený vzduch prodlužuje životnost rozvodů i spotřebičů, zvyšuje spolehlivost fungování celého systému dodávky stlačeného vzduchu.

Pro základní odstranění kondenzátu ze stlačeného vzduchu slouží cyklonové odlučovače, ve kterých dochází k oddělení vody v kapalném stavu a jejímu odvedení z rozvodu stlačeného vzduchu. Cyklonové odlučovače jsou konstruovány tak, aby došlo k oddělení maximálního množství kapalné vody s minimální tlakovou ztrátou a aby nedocházelo k opětovnému návratu již oddělené vody do rozvodu stlačeného vzduchu.

K odstranění mechanických částeček, zbytkového oleje a zbytkové vody ze stlačeného vzduchu se instalují filtry, které se dodávají v různé úrovni filtrace podle požadavků na výslednou kvalitu stlačeného vzduchu. Filtry jsou vybaveny výměnnou filtrační vložkou, odvodem kondenzátu může být pouze mechanický plovákový, nebo elektronicky řízený (bez ztráty stlačeného vzduchu).

Pro případy, kdy je třeba dodávat vzduch s velmi vysokou čistotou, se instalují filtry s vložkou z aktivního uhlí, které zajistí odstranění zbytkového oleje na minimální úroveň.

Sušení

Sušiče stlačeného vzduchu je možné v některých případech instalovat přímo do kompresoru, pro ostatní instalace se používají sušiče samostatné, podle typu mohou být postaveny na podlahu vedle kompresoru, nebo zavěšeny na zeď.

Podle požadovaného tlakového rosného bodu se sušiče dělí na kondenzační a adsorpční.

Kondenzační sušiče jsou navrhovány na tlakový rosný bod +3 °C, adsorpční sušiče na tlakový rosný bod -20 °C až -70 °C. U adsorpčních sušičů se provádí regenerace sušicí náplně různými metodami podle konstrukce sušiče a použité sušicí náplně.

Využití tepla, rekuperace

Pro zvýšení celkové účinnosti energetického systému je možné využívat odpadní teplo vzniklé provozem kompresoru. Podle podmínek konkrétní instalace je možné využít teplo z chladicího vzduchu nebo z kompresorového oleje.

Teplo z chladicího vzduchu je využíváno například k vytápění místností v blízkosti kompresorovny. Na vzduchotechnickém potrubí, kterým je standardně teplý chladicí vzduch veden mimo kompresorovnu, je provedena odbočka, kterou je veden teplý vzduch do vytápěných prostor. Přepínání vzduchu na vytápění nebo odvedení do venkovního prostředí je řešeno klapkami, které mohou být ovládány ručně nebo servopohonem.

Teplo z kompresorového oleje je využíváno pomocí deskového výměníku, ve kterém se teplo z oleje přenáší do topné vody. Tu je následně možné využít v topném okruhu nebo pro ohřev TUV.

Řídicí systémy

Kompresory mohu být řízeny individuálně, každý samostatně zabudovanou řídicí jednotkou, nebo mohou být řízeny společně v rámci kompresorovny nadřazeným systémem.

Pokud jsou kompresory řízeny samostatně, ovládá zabudovaná řídicí jednotka kompresor na základě zadaných parametrů a zároveň kontroluje provozní parametry kompresoru a zajišťuje jeho bezpečný provoz.

Při využití nadřazeného systému jsou jednotlivé kompresory kontrolovány z hlediska bezpečnosti provozu vlastními zabudovanými řídicími jednotkami a způsob jejich provozu (spouštění, vypínání) je řízen nadřazeným systémem podle odběru spotřebičů stlačeného vzduchu.

Informace o stavu a provozu kompresorovny je možné z nadřazeného systému přenášet do informačního systému provozovatele a zobrazovat jak aktuální stav, tak historii provozu.